ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ศาลแขวงธนบุรีจัดโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบงาน และการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลแขวงธนบุรีจัดโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบงาน และการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง  เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน


เอกสารแนบ