ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ศาลแขวงธนบุรีเข้าศึกษาดูงานการยื่นส่งและรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing ณ ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแขวงธนบุรีเข้าศึกษาดูงานการยื่นส่งและรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing ณ ศาลแพ่งธนบุรี


เอกสารแนบ