ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนันสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
เอกสารแนบ